Over Het Huis

Wie zijn wij

De therapeuten van Het Huis voor Psychotherapie hebben elk hun eigen behandelpraktijk maar werken waar nodig nauw samen en hebben veel gemeenschappelijk.

We kennen elkaar van diverse eerdere samenwerkingsverbanden en bleken een zelfde droom te hebben: een kleinschalige maatschap van psychotherapeuten waar kwaliteit, goede samenwerking en zorg op maat centraal staan. Een praktijk waar je kunt vertrouwen op de ruime ervaring van je collega’s en een praktijk met een cultuur van respect, aandacht en zorg waar cliënten en professionals zich thuis voelen. En tenslotte een praktijk met korte lijnen waar je zo nodig de expertise van je collega’s snel kunt inschakelen.

Ook hebben we gemeen dat we houden van verschillen tussen mensen en de mogelijkheden die dat biedt.

Daarom prijzen we ons gelukkig met zo’n divers team:
vrouwen en mannen, jonger en ouder, psychiaters en psychologen – soms met zeer uiteenlopende specialisaties maar allen met dezelfde droom: Het Huis voor Psychotherapie.

Financiering 2022

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel cliënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd.

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.
Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.
Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.
De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.
Zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

U kunt op de rekening van de behandelaar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. De rekeningen van uw behandelaar krijgt u op basis van zorgprestaties en de zorgverzekeraar gaat dus zorgprestaties vergoeden. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vijf verschillende zorgprestaties mogelijk:
• consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
• consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
• intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
• reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
• groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.
Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.
Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject/DBC (diagnose behandel combinatie) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.
Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.
Voorbeeld 1
• Start behandeling: 1 november 2020
• Einde behandeling: 31 oktober 2021
• Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

Voorbeeld 2
• Start behandeling: 1 mei 2021
• Einde behandeling: 12 februari 2022
Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Wat is zorgvraagtypering?
Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.
In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.
De zorgvraagtypering wordt gedaan door de behandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt.
Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.
De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Waar werken wij

Het Huis voor Psychotherapie bestaat uit 8 nauw samenwerkende therapeuten voornamelijk werkzaam op de Rembrandtkade 36 te Utrecht. De locatie is helaas niet toegankelijk met een rolstoel.

De Therapeuten

U kunt kiezen op basis van het profiel van de betreffende therapeut en de wachttijd bij wie u zich wilt aanmelden. Mochten wij het idee hebben dat u met betrekking tot uw problemen beter bij een collega van Het Huis voor Psychotherapie terecht kan dan zullen we u dit adviseren.

Bekijk het profiel van:

Drs. E. (Edwin) Spapens
Psychotherapeut / GZ-psycholoog (SGGz / GBGGz)

In mijn behandelingen staan een goede werkrelatie, overleg en samenwerking centraal. We gaan uit van uw hulpvraag en kijken samen wat er nodig is om dat doel te bereiken. Naast het werken met volwassenen heb ik veel ervaring met jong volwassenen in de psychiatrie en verslavingszorg.
Ik werk zowel cognitief gedragstherapeutisch, client-centered als psychodynamisch – afhankelijk van uw probleem en vraag.

Psychotherapeut BIG 19066963316
Gz–psycholoog BIG 89066963325
Schematherapeut (SFT)
EMDR behandelaar
Persoonlijke AGB-code 94-014376

U kunt bij mij terecht voor zowel GBGGz als voor SGGz behandelingen. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u zelf de rekening betaalt. Welk percentage u vervolgens terugkrijgt van uw zorgverzekeraar hangt af van de polis die u hebt gekozen.

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut en het privacystatement.

Praktijkadres:  Rembrandtkade 36, Utrecht.

Dr. N.J.L. (Nannet) Buitelaar
Psychiater / Psychotherapeut (SGGz)

Ik ben vanaf 1998 werkzaam als psychiater bij diverse instellingen. Daarnaast heb ik een kleine eigen behandelpraktijk voor diagnostiek en psychotherapie. Ik werk meestal vanuit een inzichtgevende psychodynamische kader gecombineerd met oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapeutische technieken. Ik ben met name gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADHD bij (jong)volwassenen. Als het nodig is kan ik medicatie voorschrijven.

Voor behandeling bij mij heeft u een verwijzing naar de Specialistische GGz nodig.

Op dit moment neem ik geen nieuwe cliënten aan.

Psychiater BIG 79038094201
Psychotherapeut BIG 49038094216
Groepspsychotherapeut
Persoonlijke AGB-code 03-068890
Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraar.

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut.

Hier vindt u de klachtenprocedure.

Hier vindt u het privacystatement van Nannet Buitelaar.

Praktijkadres: Op woensdag Rembrandtkade 36 en op donderdag binnenstad Utrecht.

Drs. R. (Rob) Stoffer
Klinisch psycholoog / Psychotherapeut (SGGz)

Therapie, les- of supervisie geven – ik doe het even graag. Want het draait om hetzelfde: een veilig klimaat creëren waar nieuw gedrag, nieuwe gevoelens of nieuwe ideeën kunnen groeien. En dat doe je samen.
Sinds 1980 ben ik werkzaam in de GGz en naast mijn psychodynamische achtergrond, al lange tijd enthousiast over EMDR en de indrukwekkende effecten.

Klinisch psycholoog BIG 89035879825
Psychotherapeut BIG 19035879816
Practitioner EMDR
Supervisor NVP
Leertherapeut NVP
Persoonlijke AGB-code 94-014382
Trainingen via Uit de oude Tuinkamer: www.udot.nl

Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraar.

U kunt bij mij terecht voor EMDR en integratieve psychotherapie, zowel binnen de Specialistische GGz als in het kader van leertherapie.

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut en het privacystatement.

Ik kan op dit moment geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen. Ik hanteer geen wachtlijst.

Praktijkadres: Rembrandtkade 36, 3583TN, Utrecht; kamer 9.
Post en supervisie: Vrouwe Justitiaplein 27, 3511 EX, Utrecht.
Ook online supervisie en therapie.

Drs. K.E.J. (Klaartje) Staghouwer
Psychiater (SGGz)

Als enthousiaste en gedreven psychiater bij Het Huis voor Psychotherapie richt ik mij op de diagnostiek en behandeling van psychische problemen. Dit kan in de vorm van EMDR of cognitieve gedragstherapie (CGT). Ook adviseer ik over medicatie en kan ik deze eventueel voorschrijven. Ik ben een allround psychiater, maar mijn bijzondere aandachtsgebieden zijn ADHD, autisme en verslaving.
Verder bied ik consultatie in de eerste lijn en basis-GGZ.
Voor behandeling bij mij heeft u een verwijzing naar de Specialistische GGZ nodig van uw huisarts.

Psychiater BIG 89046888401
Behandelaar EMDR
Persoonlijk AGB-code 03-068704

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut.

Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraar.

Praktijkadres:  Rembrandtkade 36, Utrecht

Momenteel kan ik geen nieuwe cliënten aannemen.

Hier vindt u de klachtenprocedure.

Hier vindt u het privacystatement van Klaartje Staghouwer.

Dr. J.A. (Jocelyne) Posthumus
GZ-psycholoog (GBGGz)

Behandeling zie ik als tijdelijk samen oplopen op uw levenspad, waarbij ik luister, verhelderende vragen stel en u nieuwe inzichten help opdoen. Samen onderzoeken we wat u blokkeert of welke patronen aan uw klachten ten grondslag liggen. Soms geef ik richting, vaker ontdekt u zelf wat er nodig is om weer verder te gaan.
Ik ben all round Gz-psycholoog en gespecialiseerd in de behandeling van trauma (EMDR), seksverslaving en van gezinnen waar ouders worstelen met opvoedingsproblemen.

Gz-psycholoog BIG 3991564222
EMDR therapeut in opleiding tot EMDR Practitioner(VEN)
Persoonlijke AGB-code 94-014378

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u zelf de rekening betaalt. Welk percentage u vervolgens terugkrijgt van uw zorgverzekeraar hangt af van de polis die u hebt gekozen. Ik werk ook via 1NP. 1NP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Ik werk zowel in de basis GGZ als in de specialistische GGZ.

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut en het privacystatement.

Praktijkadres:  Rembrandtkade 36, Utrecht.

Drs. K. (Kirsten) Corporaal
GZ-psycholoog (GBGGz)

Ik houd van betrokken, direct en oprecht samenwerken. Mijn doel is om na de diagnostische fase zo snel mogelijk uw klachten te helpen verminderen. Wij zoeken in een veilige sfeer naar de achtergrond van uw klachten, maar vooral naar uw mogelijkheden om weer controle en grip op uw leven te krijgen, zodat u weer zonder hulp verder kunt.

Gz-psycholoog BIG ‪19918505025‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Schematherapeut (SFT)
Behandelaar EMDR
Persoonlijke AGB-code 94-017672

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u zelf de rekening betaalt. Welk percentage u vervolgens terugkrijgt van uw zorgverzekeraar hangt af van de polis die u hebt gekozen.

Praktijkadres: Rembrandtkade 36, Utrecht.

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut en privacystatement.

Drs. I.J.T.H. (Ilse) Dingemans
Psychotherapeut / GZ-psycholoog (SGGz / GBGGz)

Ik heb een bijzonder en boeiend vak omdat ik samen met u een zoektocht afleg met als doel dat de klachten verminderen en dat u zich beter gaat voelen. Daarbij maak ik gebruik van een aantal methoden waar ik in geloof en die bewezen effectief zijn, zoals Schematherapie, EMDR en EFT (Partner Relatie Therapie). Bij al deze werkwijzen staat de emotie centraal; ik geloof dat daar de wezenlijke veranderingen plaatsvinden. Daarnaast werk ik indien nodig lichaamsgericht middels de Sensorimotor Psychotherapie (SP).

Daarnaast kun je bij mij terecht voor supervisie en leertherapie, voor zowel de NVP als de NVRG en geef ik les bij RINO Groep te Utrecht.

Op dit moment neem ik geen nieuwe cliënten aan.

Gz–psycholoog BIG 19057188725
Psychotherapeut BIG 19057188716
Orthopedagoog
Senior Schematherapeut (SFT)
Gezins- en Relatie therapeut (NVRG)
Aanvullend getrainde EFT registertherapeut
Practitioner EMDR
Persoonlijke AGB-code 94-014371

U kunt bij mij terecht voor zowel GBGGz als voor SGGz behandelingen. Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, wat dat voor u betekent kunt u lezen op de pagina ‘Kosten’ op deze website.

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut en het privacystatement.

Praktijkadres: Rembrandtkade 36, Utrecht.

Drs. J.M.C. (John) Kersten
Psychotherapeut (SGGz / GBGGz)

Wat bied ik?
Ruim twintig jaar ervaring en sinds 2010 heb ik een eigen praktijk voor volwassenen, vooral gericht op het behandelen van trauma-, depressie- en angstklachten.

Hoe werk ik?
Kort als het kort kan, maar zo lang als nodig; met gedragstherapie, EMDR en schematherapie.
Ik heb een betrokken houding en geduld, humor en vooral plezier in mijn werk.

Klinisch Psycholoog BIG 79059936025
Psychotherapeut BIG 99059936016
Practitioner en Supervisor EMDR volwassenen
Supervisor en leertherapeut NVP
Persoonlijke AGB-code 94-010710

KvK-nummer 52683486

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut.

Ik kan op dit moment geen nieuwe aanmeldingen aannemen.

Andere therapeut >